Dopoledne na Expres FM /
Celý playlist

Soutěžní podmínky

Expres FM ve svém vysílání zprostředkovává pouze marketingové soutěže, které jsou objednány u obchodního odd. společnosti Seznam.cz, a.s., které toto rádio obchodně zastupuje. Pořadatelem soutěže je Expres FM, respektive držitel licence k provozování této rozhlasové stanice.

O tom, kam poslat svou soutěžní odpověď, vždy informuje moderátor ve svém vstupu, ve kterém soutěž oznamuje. Posluchač musí svou odpověď zaslat určeným způsobem, pokud přijde soutěžní odpověď jinam, než ohlásil moderátor, tak se považuje soutěžní odpověď za nedoručenou a posluchač tak nemá na výhru nárok.

Kde soutěžit

SMS i telefonní soutěže
602 604 903

E-mailové soutěže
soutez@expresfm.cz
rano@expresfm.cz
dopoledne@expresfm.cz
odpoledne@expresfm.cz
vecer@expresfm.cz

Vyzvedávání výher
pondělí – pátek 7:00 – 17:00
V jiných časech se výhry nevydávají.
Kde nás najdete

Všechny soutěže jsou na Expres FM realizovány prostřednictvím výzvy moderátora, který určí, zda bude soutěž realizována odpovědí přes SMS, e-mail nebo telefonicky. Moderátor v moderátorském vstupu posluchače informuje, kam a jak mají odpovědi zasílat.

V případě, že dojde vícero správných odpovědí v soutěži, vždy vyhrává první správná odpověď, která přijde na výzvu moderátora.

Soutěží se může zúčastnit pouze posluchač, který v posledních třech týdnech nevyhrál ve vysílání Expres FM žádnou jinou cenu, v případě, že se soutěže účastní výherce, který poruší pravidlo tří týdnů od poslední výhry, tak je ze soutěže automaticky diskvalifikovaný. Cenu není možné přenechat jiné osobě. V případě, že výherce projeví přání výhru přenechat, je možné realizovat novou soutěž, popřípadě se soutěž ruší.

Expres FM nepředá výhru posluchači, který průkazně vyhrál v průběhu tří týdnů více jak jedenkrát. Při vyzvednutí výhry vás bude recepční žádat o průkaz totožnosti, bez něj vám výhra nebude vydána. Výhru si může vyzvednout pouze osoba, která výhru vyhrála, není možné přijít si pro výhru s průkazem totožnosti jiné osoby.

Výhry se nezasílají poštou ani kurýrní službou. Výherce nemá na výhru žádný právní nárok a Expres FM nenese odpovědnost za případné nepředání výhry třetí stranou. Výhru si můžete vyzvednout vždy druhý den po uskutečnění soutěže na recepci Expres FM: Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov, pouze ve všední dny: pondělí – pátek 7:00 – 17:00. Ceny z víkendového vysílání jsou k vyzvednutí vždy od pondělí.

Po čtrnácti dnech od vyhlášení výhry všechny nevyzvednuté ceny propadají ve prospěch teamu Expres FM a budou použity jako dárky na dětské tábory, na charitativní akce atd.

U vstupenek na akce a vstupů přes guest list se raději zeptejte moderátora, zda je výhra k vyzvednutí v rádiu nebo v místě konání akce.

Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoli jiná plnění.

Účastí v soutěži uděluje soutěžící souhlas k zařazení do soutěže a se správou a zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutém soutěžícím (nejčastěji jméno a příjmení a kontaktní údaj: telefonní číslo/e-mail), a to za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží, případně souhlas s předáním těchto údajů obchodnímu partnerovi, který si marketingovou soutěž objednal, a to pouze za účelem předání výhry přímo u tohoto obchodního partnera.

Pořadatel má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit a zároveň si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění. Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování.

Informace pro výherce

Zda už je vaše výhra připravena k vyzvednutí si můžete ověřit na čísle 234 694 111.

Ochrana osobních údajů

Účastník přihlášením se do soutěže způsobem popsaným výše nebo v samotném vysílání rádia projevuje svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže tak, jak jsou přijata a jak jsou zveřejněna v plném znění na webové stránce rádia. Účastník uděluje dobrovolně, svobodně, vážně a bez jakéhokoliv nátlaku svůj souhlas s tím, aby on nebo jím pověřená třetí osoba marketingově v souvislosti s touto soutěží využil ve prospěch objednavatele jeho osobní údaje. Účastník zejména výslovně souhlasí s tím, aby bylo využito formou zveřejnění jeho jméno a příjmení (firma), místo bydliště (sídlo), aby byly využity obrazové, zvukové audiovizuální a obdobné záznamy, které budou pořízeny při předávání výher i při jejich následném využívání.

Všechny osobní údaje mohou být zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi rádia jako správcem nebo zpracovatelem, se kterým uzavře příslušnou smlouvu, stejně jako i pro další komerční účely jako zasílání obchodních sdělení a podobně, a to v souladu se souhlasem účastníka uvedeným v registračním e-mailu. Rádio je oprávněno osobní údaje zpřístupnit svým smluvním partnerům v souladu se souhlasem účastníka.

Účastník uděluje souhlas se zpracováním jeho osobních údajů. Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Účastník má právo na kontrolu svých osobních údajů a na jejich opravu, pokud budou chybné. Účastník má dále vůči rádiu, pořadateli či zpracovateli právo vyzvat ho k podání vysvětlení a k okamžitému odstranění závadného stavu v případě, že zjistí, že je s jeho osobními údaji nakládáno v rozporu se zákonem, zmocněním podle tohoto souhlasu či způsobem, který se dotýká či by se mohl dotknout jeho osobnostních práv nebo jeho oprávněných zájmů. V případě oprávněnosti takového požadavku je rádio, pořadatel nebo zpracovatel povinen pochybení odstranit a uvést stav do souladu s požadavky účastníka. Pokud by rádio, pořadatel či zpracovatel oprávněné výzvě nevyhověl, je účastník oprávněn obrátit se svým požadavkem na kompetentní orgán.

Tato pravidla platí od 19. června 2020.