Pravidla online soutěže "Dostaňte Miloše do rádia"

I. Obecná ustanovení

1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000, IČO: 26168685 (dále jen „společnost Seznam.cz“).

2. Soutěží se rozumí soutěž příznivců rádia Expres FM provozovaného společností 4S PRODUCTION, a.s., IČO: 25113054, založená na jejich interakci v online prostředí, včetně sociální sítě Facebook.

3. Soutěž není žádným způsobem pořádána, sponzorována, podporována, vyhodnocována ani jinak spravována sociální sítí Facebook, ani jejími provozovateli. Provozovatelům sociálních sítí Facebook nevznikají ve spojení se soutěží žádná práva ani povinnosti, ani vůči jejím účastníkům.

4. Soutěž probíhá prostřednictvím vyhodnocení výsledků interaktivní online hry zveřejněné na webu rádia Expres FM (https://www.expresfm.cz/; případně subdoméně), pro jehož účely je nezbytné propojení se sociální sítí Facebook, respektive s účtem (profilem) soutěžícího po dokončení hry.

5. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

6. Soutěž probíhá od okamžiku jejího zveřejnění, respektive zveřejnění interaktivní online hry, dne 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020 včetně (dále jen „termín soutěže“).

II. Soutěžící

1. Účastníkem soutěže může být osoba ve věku od 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je registrovaná na sociální síti Facebook, má aktivní účet na této sociální síti a seznámila se s těmito zveřejněnými pravidly soutěže a zcela je splní.

2. Soutěžící jsou zároveň povinni dodržovat veškerá pravidla používání sociální sítě Facebook.

3. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti Seznam.cz a ostatních subjektů, v nichž má společnost Seznam.cz přímou či nepřímou majetkovou účast, a osoby blízké těmto zaměstnancům.

4. Soutěžící se soutěže zúčastní dokončením interaktivní online hry „Dostaňte Miloše do rádia“, včetně nezbytného propojení se sociální sítí Facebook, respektive s účtem soutěžícího za účelem vyhodnocení výsledků hry.

5. Interaktivní online hra spočívá v krátkém příběhu cesty moderátora Miloše do rádia, kdy se soutěžící snaží o dokončení hry (dojetí do rádiového studia) v co nejkratším čase. Mechanika hry spočívá ve fyzickém ovládání prostřednictvím kláves se symbolem šipek. Hra obsahuje „energetické urychlovače“ v podobě ranní kávy, ale také „zpomalovače“ ve formě rozličných překážek.

6. Soutěžící, který interaktivní online hru úspěšně nedokončí, tzn. nedojede s moderátorem Milošem až do rádia a/nebo se následně nepřihlásí ke svému účtu na sociální síti Facebook, nebude do soutěže zařazen, jelikož nebude možné vyhodnotit jeho výsledky.

7. Soutěžící může interaktivní online hru hrát a dokončit v neomezeném počtu pokusů, nicméně pro vyhodnocení soutěže se každému jednomu soutěžícímu bude počítat pouze ten nejlepší výsledek.

8. Účastí v soutěži, respektive dokončením interaktivní online hry a následujícími kroky, uděluje soutěžící společnosti Seznam.cz souhlas k zařazení do soutěže a k zveřejnění soutěžícího (zejména jména a příjmení) a jeho herního času (v rámci žebříčku výsledků interaktivní online hry, zejména na sociálních sítích, případně na webových stránkách provozovaných společností Seznam.cz a/nebo ostatními subjekty, v nichž má společnost Seznam.cz přímou či nepřímou majetkovou účast, a při propagaci soutěže či jiného relevantního obsahu na takovýchto platformách) a k využití soutěžního komentáře pro ostatní účely pořádané soutěže (zejména kontaktování výherce).

III. Výherci, výhry a způsob určení výherců

1. Ze soutěžících budou po konci termínu soutěže určen jeden hlavní výherce, kterým se stane ten soutěžící, který interaktivní online hru dokončí v nejkratším čase.

2. Hlavní výherce získá od Pořadatele nepeněžní výhru v podobě jednoúčelového poukazu (tzv. voucheru) opravňujícího k půjčení motocyklu typu skútr 125 ccm na dobu klouzavých 90 dní v rámci roku 2020 a za podmínek dané půjčovny, s níž na základě jednoúčelového poukazu vstoupí hlavní výherce do smluvního vztahu (dále jen „hlavní výhra“).

3. Vedle hlavního výherce bude odměněno také až 50 dalších nejrychlejších soutěžících, tj. soutěžící, kteří hru dokončí s výsledkem na 2. až 51. místě; ti od společnosti Seznam.cz nepeněžní výhru v podobě tzv. merchandisingových předmětů.

4. Pokud by po termínu soutěže existovalo více soutěžících se stejným výsledným časem Milošovy cesty, za rozhodující bude považován okamžik dokončení interaktivní online hry, respektive splnění všech pod-mínek, včetně nezbytného propojení se sociální sítí Facebook, respektive s účtem soutěžícího za účelem vyhodnocení výsledků hry. Tzn., kdo svůj výsledný čas zaregistruje dříve, ten bude v žebříčku na lepším místě.

5. Pokud se interaktivní online hru podaří úspěšně dokončit menšímu počtu soutěžících než 51, bude od-měněno méně výherců. Pokud interaktivní online hru úspěšně nedokončí žádný soutěžící, nebude určen a/nebo odměněn žádný výherce (ani hlavní výherce).

6. Výherci budou společností Seznam.cz po termínu soutěže informováni prostřednictvím sociální sítě Facebook, např. v podobě speciálního příspěvku s vyhlášením výsledků a/nebo kontaktem prostřednic-tvím soukromé zprávy na dané sociální síti, a to za účelem domluvení způsobu předání výhry, respektive doručovací adresy (dále jen „vyhlášení výsledků“). K tomuto způsobu vyhlášení výsledků dávají svojí účastí v soutěži soutěžící společnosti Seznam.cz souhlas.

7. V případě, že se společnosti Seznam.cz nepodaří s výhercem zkontaktovat a následně se s ním domluvit na způsobu předání výhry do pěti pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků, nárok výherce na výhru zanikne.

8. Předpokládá se, že hlavní výhra bude hlavnímu výherci předána do 15. 6. 2020 v sídle společnosti Se-znam.cz, proti podpisu předávacího protokolu, a že ostatní výhry budou výhercům zaslány v průběhu měsíce června 2020.

9. Společnost Seznam.cz pro úplnost uvádí, že nepeněžní výhry nepřevyšující částku 10.000,- Kč včetně zákonné sazby DPH jsou osvobozeny od daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů. Společnost Seznam.cz dále uvádí, že hlavní výhra převyšuje částku 10.000,- Kč včetně zákonné sazby DPH a společnost Seznam.cz provede zdanění této výhry dle zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.

10. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoli jiná plnění ze strany společnosti Seznam.cz.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Společnost Seznam.cz má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.

2. Společnost Seznam.cz si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění.

3. Společnost Seznam.cz nenese odpovědnost za jakoukoli technickou chybu interaktivní online hry a v průběhu soutěže.

4. Společnost Seznam.cz je oprávněna vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který poruší tato pravidla, herní mechanismus interaktivní online hry či další podmínky soutěže, obecně zá-vazné právní předpisy a pravidla používání sociální sítě Facebook nebo u něhož bude mít Seznam.cz důvodné podezření na porušení předmětných pravidel, podmínek a předpisů.

5. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím budou společností Seznam.cz zpracovány pro účely oprávněných zájmů, respektive za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží. Soutěžící zároveň berou na vědomí, že při předávání a/nebo realizaci výhry může být pořízen zvukově obrazový záznam, jehož výrobcem bude společnost Seznam.cz a který bude přiměřeným způsobem použit zejména pro umělecké či zpravodajské účely.

6. Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování.

7. Tato pravidla se zveřejňují na internetové síti pod veřejným odkazem.

Podcast